Identiteit


De Zegge is een christelijke basisschool waar we veel waarde hechten aan het uitdragen van waarden en normen. Samen met ouders en leerlingen vormen we een gemeenschap waarin wij respect hebben voor verschillende meningen en achtergronden. We hanteren wel vaste afspraken en regels, waaraan een ieder zich dient te houden. Zo voeren we met actieve regels en een pestprotocol actief beleid tegen het pesten op school. In onze slogan staat dan ook vermeldt:

“Spelen, werken en leren kan fijn zijn hoor; daar doen we allemaal ons best voor!”

Wij proberen een moderne, open Christelijke school te zijn. We leven en werken vanuit ons geloof in de Bijbel. Voor onze godsdienstlessen maken wij gebruik van de methode Trefwoord. Naast de Bijbelverhalen, vinden we hierin ook de
rubriek “extra”, waarin we kunnen lezen over andere godsdiensten, bijzondere feestdagen enz. Een open Christelijke
school betekent voor ons, dat er ruimte is voor andersdenkenden. Wel wordt van een ieder verwacht mee te doen
aan alle vakken, inclusief het godsdienstonderwijs met het zingen uit het liedboek en overige bundels en het lezen in
de bijbel en activiteiten zoals vieringen en schooldiensten.

We hebben nauwe samenwerking met de Noach kerk in de schelfhorst te Almelo. Een maal per jaar, in de maand
februari of november, werken we mee aan de PCO thema/schooldienst. Tevens bestaat de mogelijkheid om op een
zondag in het najaar een dienst van Kerk en School in “NOACH”, kerk in de wijk de Schelfhort te organiseren. De kinderen hebben een grote inbreng tijdens de dienst.

Normen en waarden

Op onze school levert de indeling in stamgroepen een belangrijke bijdrage in het opdoen van sociale ervaringen. De groepsleid(st)er helpt de kinderen bij dit leerproces. Het creëren van regelmaat en ruimte zijn hierbij belangrijke succesfactoren: ruimte om te leren met en van elkaar (samenwerkend leren), regelmaat om duidelijkheid en structuur te scheppen.
Onderwijs met resultaat