Intern Begeleider


De interne begeleider is een leerkracht die speciaal geschoold is voor de coördinatie van de leerlingenzorg. Onderling zullen de IB-ers de taken en de groepen verdelen. Tijdens het overleg met de andere IB-ers in ons samenwerkingsverband worden er adviezen gegeven en veranderplannen opgesteld.
 
Een aantal taken van de IBers vindt u hieronder:
  • Het coachen van de leerkrachten in de extra zorg naar leerlingen (adviseren, coachen).
  • Het observeren van leerlingen en het toetsen van leerlingen in sommige gevallen.
  • Het afnemen van didactische onderzoeken.
  • Het houden van groepsbesprekingen met de groepsleerkracht(en).
  • Gesprekken samen met leerkracht en ouder(s)/verzorger(s).
  • Gesprekken voeren met diverse externe instanties zoals de begeleider van het onderwijsadviescentrum, de schoolarts, ambulant begeleider vanuit ons Samenwerkingsverband, clusterscholen, enz.

We proberen ieder kind de zorg te geven, die het nodig heeft. Wanneer er met kinderen problemen zijn, wordt er extra naar gekeken. Een aantal keren per jaar bespreekt de IB-er met de groepsleerkracht alle kinderen van de groep; 4 keer per jaar vindt er een teambespreking plaats over leerlingen die speciale zorg behoeven. Hierbij willen we opmerken, dat ook hoogbegaafde leerlingen speciale zorg behoeven.

Ons team werkt op enthousiaste wijze samen met de kinderen en ouders. Samen werken we aan een goed schoolklimaat. We zetten ons in om goede resultaten met kinderen te bereiken. Naast onze eigen observaties en methodegebonden toetsen gebruiken we het Cito leerlingvolgsysteem. Dit systeem (observeren, analyseren, handelen) sluit aan bij onze onderwijsmethode, gericht op zelfstandig werken. Elk kind wordt ongeveer twee keer per jaar op alle elementaire vakgebieden getoetst. Bij over- of onderpresteren gebruiken we aanvullende programma’s om bij te sturen of verder te begeleiden.
De aansluiting met het voortgezet onderwijs verloopt uitstekend. Onze eindadviezen worden op zorgvuldige wijze in overleg met het kind, de ouders en het team samengesteld. Deze aanbevelingen zijn niet alleen gebaseerd op de prestaties van het kind, maar ook op vaardigheden zoals zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, doorzettingsvermogen en het nemen van initiatief.