Medezeggenschapsraad


Wat is een medezeggenschapsraad (MR)?

De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De MR is het orgaan waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, ouders en personeel, worden vertegenwoordigd. De MR spreekt voor zowel ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is het instemming- en adviesrecht. Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan en deze behartigd. De MR probeert een sfeer van openheid en democratie te bevorderen, zodat alle betrokkenen bij school op de hoogte zijn wat er speelt en daarop kunnen reageren.
 

Wat zijn de bevoegdheden van een MR?

Een MR heeft twee soorten bevoegdheden: adviesrecht en instemmingsrecht.

Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Het betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden.

Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. Indien het bestuur het besluit toch ten uitvoer brengt kan de MR in beroep gaan bij de landelijke Klachtencommissie.

Leden

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat op dit moment uit 6 leden en 1 adviserend lid. De zittingsduur is maximaal vier jaar en men wordt gekozen door en uit de groepering ouders of personeel, welke zij vertegenwoordigen.

Oudergeleding: 
Dhr. K. Kaya
Dhr. P. Nijhuis
Dhr. G-J Gerritsen 
Dhr. K. Biçici

Personeelgeleding:
Mevr. W. Toerse
Mevr. L. Boksebeld
Mevr. A. Otten 
Mevr. R. Bramer

Adviserend lid:
G. Overweg

Mevr. I. Drijfhout
 

Heeft u een vraag en/of opmerking dat bestemd is voor de MR dan kunt u een email sturen naar mr@dezegge.nl of ons persoonlijk aanspreken.