MR

Wat is een medezeggenschapsraad (MR)?

In de MR zitten ouders en leerkrachten, en samen denken ze mee over het schoolbeleid en geven ze advies. Op sommige gebieden heeft de MR instemmingsrecht: dan kunnen de plannen (van de directie of het bestuur) alleen doorgaan als de MR heeft ingestemd.

De MR vergadert meerdere keren per schooljaar en dat gaat vooral over onderwijskwaliteit, financiën, beleid en actuele zaken. Ook als u geen lid bent van de MR, kunt u wel agendaonderwerpen aandragen en vergaderingen bijwonen. Een onderwerp aandragen, of u aanmelden om een vergadering bij te wonen, kunt u doen via een e-mail.

Leden

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat op dit moment uit 4 leden. De zittingsduur is maximaal vier jaar en men wordt gekozen door en uit de groepering ouders of personeel, welke zij vertegenwoordigen.

Wat zijn de bevoegdheden van een MR?

Een MR heeft twee soorten bevoegdheden: adviesrecht en instemmingsrecht:
Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Het betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden.

Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. Indien het bestuur het besluit toch ten uitvoer brengt kan de MR in beroep gaan bij de landelijke Klachtencommissie.

Contact

Heeft u een vraag en/of opmerking dat bestemd is voor de MR dan kunt u:

Samen leren voor later
Let op: u gebruikt een verouderde browser. De website kan daardoor mogelijk niet correct werken.
Surf sneller en veiliger met een van deze browsers: Firefox, Chrome, Edge of Opera.